Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden hebben twee doelen:

 • Verduidelijking hoe Frumoro aan u verkoopt en u als klant aankoopt van onze handgemaakte Roemeense producten.
 • Hoewel we er alles aan doen om u gelukkig te maken, weten we dat er uitzonderlijk problemen kunnen zijn met de aankoop die u hebt gedaan.

Op de volgende pagina's leggen we al deze zaken uit in een taal die gemakkelijk te begrijpen is en geïnspireerd door Belgische en Nederlandse consumentenorganisaties.

Mocht u zaken tegenkomen die voor u niet duidelijk zijn, vraag ons dan om verduidelijking op info@frumoro.eu.

1. Wie zijn wij?

 • Wij zijn een webshop, frumoro.eu, geregistreerd onder de naam SC Frumoro SRL, te Calea Baciului 2-4, Amera Tower, RO-400277 Cluj-Napoca, Cluj County, Roemenië.
 • Registratie in het Handelsregister: EUID: ROONRC. J12/3049/2019
 • BTW nr RO41468271. U kunt dit op https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ controleren
 • Eigen Vermogen: RON 23.640,00.
 • E-mail: info@frumoro.eu.
 • De Uiteindelijke Begunstigde heeft de Belgische nationaliteit. Voor meer informatie kunt u een bericht sturen op info@frumoro.eu.

2. Wat verkopen wij?

Frumoro verkoopt traditioneel Roemeens handwerk, gemaakt in Roemenië. Door de aard van de producten is elk artikel uniek en kunnen kleuren, vorm, gewicht en afmetingen afwijken. We proberen de producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Als vergelijkbare items meer verschillen, nemen we de moeite om ze als verschillende producten op de website te plaatsen.

Frumoro doet zijn uiterste best om de geografische herkomst van de producten te controleren en probeert ze rechtstreeks van de ambachtslieden zelf te kopen, waarbij hij ervoor zorgt dat de opbrengst naar die ambachtslieden gaat.  Frumoro is geen marktplaats. We ondersteunen de ambachtslieden in hun inspanningen om tradities levend te houden.

We reizen regelmatig door heel Roemenië om prachtige ambachtelijke producten en nieuwe ambachtslieden te vinden.

3. Waarom verkopen wij deze producten aan u?

Frumoro wil klanten in de Europese Unie de kans geven om meer te weten over echt Roemeens handwerk. Omdat de ouder wordende ambachtslieden verdwijnen, wil Frumoro een bijdrage leveren aan de jongere generatie om deze tradities levend te houden.

4. Waar zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk product dat Frumoro aanbiedt aan elke klant op onze website. Aangezien wij met een website werken is dit een "overeenkomst op afstand" tussen u en ons. In de definities (zie onderaan) vindt u meer over "Contract op afstand".

De klant dient de tekst van deze algemene voorwaarden op onze website www.frumoro.eu te lezen alvorens aankopen te doen.

5. Wat is ons aanbod?

 1. Als een product een beperkte geldigheidsduur heeft of aan voorwaarden is onderworpen, dan zal dit duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van het product. De beschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een behoorlijke beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Wanneer Frumoro afbeeldingen gebruikt, zijn deze een getrouwe weergave van de producten. Kleuren van de foto's kunnen iets afwijken door de lichtbron, maar ook door de kwaliteit van het beeldscherm van het apparaat dat door de klant wordt gebruikt. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Frumoro niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de klant duidelijk is wat de rechten en plichten zijn die verbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod.  In geval van twijfel nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen op support@frumoro.eu.

6. Wat is onze overeenkomst met u als klant?

 1. Behoudens de voorziening in artikel 4 van deze paragraaf komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en de vervulling van de toegelichte voorwaarden.
 2. Wanneer de klant het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt Frumoro de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod zo snel mogelijk elektronisch. Als de ontvangst van deze aanvaarding niet door Frumoro is bevestigd, dan kan de klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Frumoro zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en een veilige webomgeving te garanderen. Wanneer de klant elektronisch betaalt, zal Frumoro passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen om de klant te beschermen.
 4. Frumoro kan zich binnen de wettelijke grenzen informeren of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, en ook van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord sluiten van de overeenkomst op afstand. Als Frumoro op basis van deze beoordeling goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is het Frumoro toegestaan de bestelling te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de bestelling te verbinden.
 5. Uiterlijk bij levering van het product aan de klant zal Frumoro de volgende informatie verzenden, schriftelijk samen met het product, of elektronisch die door de klant kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:
  1. Het adres van Frumoro waar de klant met klachten terecht kan. (complaints@frumoro.eu)
  2. De voorwaarden waaronder de klant gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke verklaring met betrekking tot de uitsluiting van het herroepingsrecht.
  3. De prijs van het product inclusief BTW, de kosten van verpakking, transport, levering en de wijze van betaling van de uitvoering van de overeenkomst op afstand.
  4. Indien de klant een herroepingsrecht heeft, is het modelformulier voor herroeping elektronisch beschikbaar op de website van Frumoro. Zie ook Bijlage 1, onderaan deze Algemene Voorwaarden.

7. Wat is het herroepingsrecht van een bestelling?

 1. De klant kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van dertig kalenderdagen zonder opgave van redenen opzeggen. Frumoro kan vragen naar de reden voor terugtrekking, maar kan de klant niet verplichten om de redenen te vermelden. De bedenktijd begint op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen, of in geval van het bestellen van meer dan één product in dezelfde bestelling: de dag waarop de klant het laatste product heeft ontvangen.
 2. De klant heeft recht op een verlengde bedenktijd voor de bestelling wanneer Frumoro de klant niet de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, vervalt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd bepaald in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel.
 3. Als Frumoro de in het vorige lid bedoelde informatie echter binnen twaalf maanden na de oorspronkelijke bedenktijd aan de klant verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 30 dagen na de dag waarop de klant die informatie heeft ontvangen.

8. Wat zijn mijn taken als klant tijdens de bedenktijd?

 1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij of zij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard en kenmerken van het product te bepalen. Uitgangspunt hierbij is dat de klant het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij of zij dat in een echte winkel zou mogen doen.
 2. De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan wat in lid 1 is toegestaan.
 3. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product wanneer Frumoro hem of haar niet alle wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst.

9. Hoe kan ik als klant de bestelling herroepen en wat zijn de kosten?

 1. Wanneer de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij of zij dit binnen de bedenktijd aan Frumoro door middel van het modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.  De beste manier is om deze beslissing naar support@frumoro.eu te sturen.
 2. Zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen na de kennissgeving aan Frumor, zendt de klant het product terug. De klant dient er in ieder geval rekening mee te houden dat de retourtermijn beperkt is tot de bedenktijd. De datum van retournering kan worden bewezen door de ontvangst van het terugsturen van de bestelling.
 3. De klant retourneert het product met alle geleverde accessoires, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en zorgt ervoor dat het product goed verpakt is om het product te beschermen tegen beschadiging tijdens het transport.
 4. Het risico van schade tijdens het transport en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de directe kosten van het terugzenden van het product aan Frumoro. Als Frumoro niet heeft gemeld dat de klant deze kosten dient te dragen of indien Frumoro aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor retournering niet te dragen.
 6. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 7. Het adres voor retournering van het product is: Baba Novac 26 - 1, 400080 Cluj-Napoca, Romania.

10. Wat zijn de plichten van Frumoro in geval van herroeping?

 1. Wanneer Frumoro de kennisgeving van herroeping door de klant ontvangt, zal Frumoro zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst van de kennisgeving elektronisch naar de klant sturen.
 2. Frumoro zal alle betalingen vergoeden die de klant voor de bestelling heeft gedaan, inclusief de initiële leveringskosten die door Frumoro in rekening zijn gebracht. Deze terugbetaling zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd, maar uiterlijk 14 dagen na ontvangst door Frumoro van het teruggetrokken product.
 3. Frumoro gebruikt hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt voor terugbetaling, tenzij de klant akkoord gaat met een andere methode. De terugbetaling is vrij van extra kosten voor de klant.

11. In welk geval is het herroepingsrecht niet van toepassing?

Producten vervaardigd volgens klantspecificaties, en die zijn gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk bedoeld zijn voor een specifieke persoon, zal Frumoro duidelijk in het aanbod vermelden, althans in de tijd vóór het sluiten van de overeenkomst dat het product is uitgesloten van het herroepingsrecht.

12. Wat is de prijs van een product en kan het veranderen?

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet gewijzigd onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven.
 2. De prijzen vermeld in het aanbod van producten zijn inclusief BTW. Het BTW-tarief is afhankelijk van de locatie waar het product wordt geleverd.
 3. De genoemde prijzen voor de producten zijn exclusief verzendkosten. Leveringskosten worden toegevoegd tijdens het afrekenproces en zijn afhankelijk van bestemming, gewicht, dimensie en andere elementen van het prijsbeleid van de logistieke partner. Het afrekenproces kan op elk moment worden beëindigd zonder kosten vooraleer het betalingsproces begint.

13. Hoe zit het met de garantie van de producten?

 1. Frumoro staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van het sluiten van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een garantie verstrekt door de Frumoro beperkt nooit de wettelijke rechten en claims die de klant op basis van de overeenkomst tegen Frumoro kan doen gelden als Frumoro zijn deel van de overeenkomst niet is nagekomen.
 3. Alle producten die besteld kunnen worden in Frumoro.eu zijn handgemaakt en uniek. Het is belangrijk om te lezen hoe deze producten kunnen worden gebruikt en hoe ze te reinigen. Het gebruik van producten voor andere toepassingen wordt afgeraden, tenzij Frumoro dit aangeeft. In het geval dat er twijfel is over een probleem met het gebruik van de producten of hoe ze te reinigen, kan de klant Frumoro op support@frumoro.eu contacteren. Frumoro rekent bij het gebruik van de producten op het gezond verstand van de klant. In het bijzonder mogen er geen producten worden gegeven aan kinderen jonger dan 12 jaar, tenzij Frumoro expliciet het tegenovergestelde vermeldt.

14. Over levering en uitvoering van bestellingen.

 1. Frumoro zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor producten.
 2. De plaats van levering is het afleveradres dat de klant aan Frumoro kenbaar heeft gemaakt. Dit adres kan verschillen van het adres voor facturering. Het adres van levering bepaalt het BTW-tarief. Het aanmaken van een klantaccount op Frumoro voorkomt dat tijdens het afrekenproces het BTW-tarief kan veranderen, en dus de prijs van de producten, tenzij het land van bestelling van het product verschilt van het land van levering.
 3. Frumoro zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Als de levering vertraging oploopt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij of zij de bestelling heeft geplaatst een bericht. In dat geval heeft de klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal Frumoro het door de klant betaalde bedrag onmiddellijk terugbetalen.
 4. Voor de producten die worden gemaakt op basis van de specifieke behoefte van de klant, zal Frumoro de leveringstermijn inschatten totdat het product is gemaakt. Als de levertijd verandert als gevolg van redenen die  buiten de wil van Frumoro vallen, zal Frumoro de klant een nieuwe geschatte leveringsdatum bijwerken. Aangezien op maat gemaakte producten niet kunnen worden ingetrokken (Paragraph 11), blijft de bestelling geldig. Op basis van paragraph 13 kan de klant worden terugbetaald in geval van een duidelijk gebrekkige uitvoering van de bestelling. In het geval dat de klant niet akkoord kan gaan met de vertraging van de aangepaste bestelling, zullen Frumoro en de klant een schadeloosstelling overeenkomen op basis van de kosten die door Frumoro zijn gemaakt. Dit wordt in mindering gebracht op de terugbetaling waar de klant recht op heeft.
 5. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij de Frumoro tot het moment van levering aan de klant of een vooraf aan Frumoro kenbaar gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

15. Wat is de duur van een overeenkomst?

 1. Paragraaf 6 legt uit dat de duur van een overeenkomst met de klant wordt bepaald door de bestelling die een of meer producten bevat.
 2. De klant kan met Frumoro een overeenkomst aangaan op langere termijn voor frequente bestellingen. Een dergelijke overeenkomst kan worden gesloten als aanvulling op de Algemene Voorwaarden.

16. Hoe werkt de klachtenprocedure?

 1. Frumoro heeft de klachtenprocedure op de website gepubliceerd en beheert de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen een redelijke termijn nadat de klant de gebreken heeft ontdekt duidelijk omschreven aan Frumoro te worden gericht. (complaints@frumoro.eu)  Wij gaan uit dat een termijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling is een redelijke termijn.
 3. Klachten die naar Frumoro worden gestuurd, worden binnen een periode van 14 dagen na de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vereist, zal Frumoro binnen de termijn van 14 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op https://ec.europa.eu/consumers/odr, het EU-klachtenplatform.

17. Wat in geval van een geschil?

 1. Frumoro zal haar uiterste best doen om oplossingen te vinden voor een klacht van de klant.
 2. Overeenkomsten tussen Frumoro en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, worden uitsluitend beheerst door het Roemeense recht.
 3. Een klacht kan ook worden ingediend via een klachtenformulier op https://ec.europa.eu/consumers/odr, het EU-klachtenplatform.

18. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de Frumoro website inclusief, maar niet beperkt tot, de grafische tekens, namen, handelsmerken (zoals bijvoorbeeld: de naam van de site en van het bedrijf Frumoro, teksten, multimediabestanden) zijn eigendom van FRUMORO SRL en kunnen niet worden overgenomen en / of gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Bezoekers van deze website hebben de mogelijkheid om informatie van deze website te kopiëren, maar alleen te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en zonder deze te verwijderen of te wijzigen. Wijziging of gebruik van materialen op deze site voor andere doeleinden dan voor informatie is verboden.

Door deze website te bezoeken, gaan bezoekers ermee akkoord dat alle namen, logo's, handelsmerken, teksten en mediabestanden die op deze site worden gepresenteerd, eigendom zijn van Frumoro en niet door de gebruiker mogen worden gebruikt, behalve voor informatieve doeleinden.

Frumoro is eigenaar van het intellectuele eigendom op zijn naam en logo voor alle landen van de EU. (https://euipo.europa.eu)

Als Frumoro de Bezoeker/Klant het recht geeft om de inhoud van de site op een bepaalde manier te gebruiken, zal hij/zij deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is gedefinieerd en voor een periode die in een overeenkomst is vastgelegd.

Elke ongeoorloofde wijziging van de website is verboden.

19. Overmacht

Overmacht is een situatie waarin een bedrijf de beloften aan zijn klanten niet meer kan waarmaken. De oorsprong kan zijn een natuurgeweld, oorlog, onverwachte overheidsmaatregelen, quarantaines, epidemie, verstoringen van logistieke ketens en soortgelijke gebeurtenissen. Als Frumoro kan aantonen dat de bovenstaande gebeurtenissen ertoe leiden dat bestaande bestellingen niet kunnen worden geleverd of later worden geleverd, heeft de klant geen recht op schadevergoeding. Frumoro heeft het recht de bestelling te annuleren zonder enig recht op schadevergoeding. Elke gedane betaling zal worden terugbetaald voor dergelijke bestellingen.

20. Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u de overeenkomst met Frumoro wilt herroepen en naar support@frumoro.eu wilt sturen.

Naar Frumoro SRL.

Hierbij deel ik u mee dat ik mijn overeenkomst met Frumoro met betrekking tot de verkoop van de volgende producten die worden ingetrokken, ben nagekomen:

Beschrijf en geef de referenties van het product en de bestelling.

Naam, adres en e-mailadres klant.

21. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep.
 3. Dag: kalenderdag.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – inclusief e-mail – dat de klant of Frumoro in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik mogelijk maakt voor een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bedoeld, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.  Het omvat het downloaden van de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd afstand te doen van de overeenkomst op afstand.
 6. Overeenkomst op afstand: het is een overeenkomst tussen Frumoro en u als klant in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of medegebruik wordt gemaakt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand.
 7. Modelformulier voor herroeping: het Europese herroepingsformulier dat is opgenomen in bijlage I bij deze algemene voorwaarden. Bijlage één hoeft niet ter beschikking te worden gesteld indien de klant geen herroepingsrecht heeft over zijn bestelling.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten, zonder dat klant en ondernemer tegelijkertijd in dezelfde ruimte hoeven te zijn.